วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ช่างม้วนผม-ซอยผม


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
        เป็นโรงเรียนในสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่เลขที่ 87  ซอยนาคนิวาส 43  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 


                             เปิดอบรม ช่างซอยผม-แต่งผมสตรี

       

 อาจารย์สิริกร  ภาวิษย์พร    ผู้สอน
โทร 081-8544320

หลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะ
ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชา  คหกรรม  สาขาวิชา  เสริมสวย
หลักสูตรซอยผมสตรี  รหัส  31502
                    
 รายชื่อวิชาที่สอน
   รหัสวิชา   3-1502-01   วิชาการตัดซอยผม    105   ชั่วโมง
       จุดประสงค์หลักสูตรเพื่อให้
          1.  มีความรู้ความเข้าใจในการตัดซอยผม การทำเคมี
          2. มีทักษะหรือความชำนาญในการตัดซอยผม การทำเคมี
          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
          4.  สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ


รหัสรายวิชา  31502-01  รายวิชา การตัดซอยผม  

จำนวน   105  ชั่วโมง   ทฤษฎี  18  ชั่วโมง   ปฏิบัติ   87  ชั่วโมง  จำนวน   3  หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา
      1.ศึกษาหลักการพื้นฐานงานใช้เครื่องมือในการซอยผม หลักการแบ่งผม การซอยผมทรงต่างๆ และกำหนดราคาค่าบริการ
        2.ปฏิบัติซอยผมทรงต่างๆ        
        3.มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในอาชีพเสริมสวย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  สะอาดเรียบร้อย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความคล่องแคล่วมั่นใจ มีใจรักในงานและพร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
     
คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาวิธีการหลักการใช้เครื่องมือในการซอยผม หลักการแบ่งผม  การซอยผมทรงบ๊อบ  การซอยผมทรงมอส   การซอยผมทรงฟาร่าห์  การซอยผมทรงเสย และการกำหนดราคาค่าบริการ

สมรรถนะรายวิชา
1. หลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการซอยผมแบ่งผมทรงต่างๆตามหลักการ
2. ซอยผมทรงบ๊อบตามหลักการ
3. ซอยผมทรงมอสตามหลักการ
4.ซอยผมทรงฟาร่าห์ตามหลักการ
5. ซอยผมทรงเสยตามหลักการ
สัปดาห์ที่
ชั่วโมงที่
รายการสอน
เวลาเรียน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี
ปฏิบัติ

รวม

1
1-12
1.หลักการใช้เครื่องมือในการซอยผมการแบ่งผม
6
6
12


1.1การใช้เครื่องมือในการซอยผม-การบำรุงรักษา
3
-
3


1.2การแบ่งผม
3
6
9
1-3
13-33
2.การซอยผมทรงบ๊อบ
3
18
21


2.1.การซอยผมทรงบ๊อบ
2
1 6
18


2.2การไดร์ผมทรงบ๊อบและการจัดทรง
1
2
3
3-4
34-53
3. การซอยผมทรงมอส
3
15
18


3.1การซอยผมทรงมอส
2
8
10


3.การไดร์ผมทรงมอสและการจัดทรง
1
7
8
4-5
54-82
4.การซอยผมทรงฟาร่าห์
2
24
27


4.1 การซอยผมทรงฟาร่าห์
1
7
8


4.2 การซอยผมทรงฟาร่าห์
1
7
8


4 3การไดร์ผมทรงฟาร่าห์และการจัดทรง
1
10
11
6-7
83-105
5.การซอยผมทรงเสย
3
24
27


5.1 การซอยผมทรงเสย
1
7
8


5.2เทคนิคการซอยผมทรงเสย
1
7
8


5 3การไดร์ผมทรงเสยและการจัดทรง
1
10
11


รวม
18
87
105ทฤษฎีสาธิตการซอยผมทรงต่างๆกิจกรรมการเรียนการสอน


ซอยผมแล้วแต่งทรง


การซอยผมและทำสีผมไฮไลท์


การซอยสไลด์ผม ก่อนหลังการซอยสไลด์

รหัสรายวิชา  31502-02   รายวิชา  การทำเคมีผม   หลักสูตรซอยผมสตรี
                  ประเภทวิชา         คหกรรม          สาขาวิชา       เสริมสวย 
  จำนวน   95   ชั่วโมง   หน่วยกิต   3   ทฤษฎี   18  ชั่วโมง   ปฏิบัติ 77  ชั่วโมง  
  


สัปดาห์ที่
ชั่วโมงที่
รายการสอน
เวลาเรียน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
รวม
1-3
1-33
1.หลักการใช้เครื่องมือในการทำเคมีผม
6
27
33


1.1 การเปลี่ยนสีผมและการย้อมผม
-
9
12


1.2 การเปลี่ยนสีผมแฟชั่น
-
9
9


1.3 เทคนิคการทำสีผม
-
6
6


1.4 การทำสีปิดผมขาว  
-
6
6
3-4
34-48
๒. การฟอกสีผม
3
1
15


2.1 การใช้อุปกรณ์ในการฟอกสีผม
3
-
3


2.2หลักการฟอกสีผม-ขั้นตอนการฟอกสีผม
-
6
6


2.3 วิธีการฟอกสีผม
-
6
6
4-6
49-81
3. การยืดผมถาวร
6
27
33


3.1การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในการยืดผม
6
-
6


3.2 สาธิตการยืดผมถาวร
-
3
3


3.3 ขั้นตอนการยืดผมถาวร
-
6
6


3.4 การหนีบผมถาวร
-
9
9


3.5 การยืดผมถาวร
-
6
6


3.6 การเช็คผมถาวร
-
3
3
6-7
82-95
4 การทำทรีสเม้นและสปาผม
3
11
14


4.1การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผม
3
-
3


4.2 สาธิตการทำทรีสเม้นผม
-
3
3


4.3 การทำทรีสเม้นผม
-
3
3


4.4 การทำสปาผม
-
5
5


รวม
18
77
95


การเปลี่ยนสีผม-การย้อมผม


หลังเปลี่ยนสีผม-ย้อมผม


การฟอกสีผมการยืดผมถาวร
ก่อนการยืดผมถาวร


ขณะยืดผมถาวร


หลังยืดผมถาวร


ผลงานนักศึกษา
การยืดผมถาวร
การทำสปาทรีสเม้นผม
ก่อนทำสปาผม

หลังทำสปาทรีสเม้น


ด้านหน้าสปาผมด้านหลังสปาผม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น